Klubben stödjer The Hunger Project i Boti

onsdag 3 november 2021

Anita Warholm

Majorna Frölunda RK har beslutat att tillsammans med Örgryte RK stödja stiftelsen The Hunger Project för utveckling mot självförsörjande i Boti. Öppna hela artikeln och läs mer genom att klicka på rubriken ovan.__________________________________________

VILL DU VARA MED OCH STÖDJA VÅRT GEMENSAMMA PROJEKT I BOTI EPICENTER, GHANA ?


Skolbarn utanför epicenterbyggnad i Ghana

Till alla medlemmar i Örgryte RK och Majorna Frölunda RK


Örgryte RK har i flera år bidragit till arbetet som bedrivs av Stiftelsen The Hunger Project (THP, not 1) och styrelsen har beslutat att bidra med ytterligare 5 tkr för att tillsammans med THP under 2022 stödja utvecklingen mot självförsörjning i Boti bygemenskap (not 2) i Ghana. Den totala budgeten för 2022 är drygt 500 tkr fördelat på ett tiotal programområden.

Styrelsen i Majorna Frölunda RK har meddelat sitt intresse att tillsammans med Örgryte RK stödja ovannämnda satsning och samtidigt beslutat garantera ett bidrag på 5 tkr.

För att samla medlemmarna i båda klubbarna kring denna satsning och samtidigt möjliggöra ett än större Rotaryengagemang till förmån för Boti erbjuds nu var och en att också personligen bidra med ett valfritt belopp.

I Örgryte RK har vi löften från från Yani Liu (15 tkr), Thomas Sundberg (10 tkr) samt 30 tkr från tre externa personer. Hans Johansson kommer att åtminstone matcha den egna klubbens insats och vår förhoppning är att även övriga medlemmar i Majorna Frölunda RK vill delta på liknande premisser.

1. Insamlingen sker under hösten 2021 genom att medlemmarna meddelar vad de vill bidra med enligt nedan. 
Insamlingen avslutas 30 november 2021.
2. En samarbetsgrupp mellan Örgryte och Majorna Frölunda bildas.
3. Ekonomiansvarig i respektive klubb upprättar ett separat konto ”Boti” där medlen ackumuleras.
4. Betalning sker till respektive klubbs bankgiro: Örgryte 742-2413, Majorna Frölunda 383-1856.
Boti + ditt namn anges vid betalning, som erläggs senast 2021-11-30.
5. Beroende på insamlingens totala storlek väljer samarbetsgruppen ut vilket/vilka delprojekt i Boti vi vill stödja, t ex mikrofinansbanken, not 3.
6. Därefter betalas medlen ut till THP.

Meddela snarast någon av nedanstående via telefon eller mail om du själv är intresserad att medverka i klubbarnas samarbetsgrupp och/eller vilket belopp du vill bidra med. Har du några frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till någon av oss.

Tack på förhand för att du hjälper Rotary göra skillnad för Boti! Vi svarar givetvis gärna på dina frågor!

Thomas Sundberg, tel. 0731-665000, thomas.w.sundberg@telia.com
Hans Johansson, tel. 072-528 5225, hans.eb.johansson@telia.com

Not 1: THP är en ideell organisation som med kvinnor i fokus förmår och utbildar människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att THP’s stöd inte längre ska behövas. Det brukar ta mellan 8 och 10 år att uppnå målet. Investeringarna går alltid direkt till det lokala förändringsarbetet och aldrig till myndigheter, organisationer eller andra mellanhänder. För att lyckas krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, såsom en brunn eller liknande. Därför arbetar THP brett enligt figuren nedan med olika programområdenvilka också är Rotarys fokusområden.

Alla THP‘s program utgår från tre tydliga grundpelare:
deltagarna själva formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.
kvinnor utbildas till att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor som män. 
lokala beslutsfattare och myndigheter involveras på ett tidigt stadium för att på bästa sätt tillvarata bygemenskapens rättigheter.

Not 2Boti bygemenskap ligger ca 8 mil norr om Accra, nära staden Kofuridua, och samlar 3274 människor i 8 byar. Sedan 2010 har man haft 10 000 besök vid hälsokliniken och genomfört 5 000 barnvaccinationer. Människorna har deltagit i ett stort antal workshops för att skapa en gemensam vision för att själva avskaffa hunger och fattigdom samt i program för att stärka kvinnors ställning i samhället. Bygemenskapen har nu möjlighet att nå självförsörjning inom 2022, men behöver fortsatt stöd för att nå målet.

Not 3Mikrofinansbanken, som ägs och drivs av kvinnor, beviljar lån, främst till kvinnor i grupp, som då kan driva och utveckla inkomstbringande aktiviteter. Mikrofinansprogrammet innehåller tre grundkomponenter: utbildningmikrolån och sparande. De kvinnor som får mikrofinanslån måste först uppfylla vissa krav: delta i vuxenutbildning och lära sig läsa, skriva och räkna, enklare bokföring, företagande och ledarskap. Vidare en hälsorelaterad utbildning, där ämnen såsom näringslära, hygien, hiv/aids samt familjeplanering tas upp. De måste även låta sina barn gå i skolan. Budgeten för detta program år 2022 är ca 68 tkr.

Metoden är beprövad i många andra bygemenskaper och återbetalningsgraden är normalt 98%. När ett stort antal kriterier har uppfyllts, bl a inkomstgenererande verksamheter, har bygemenskapen uppnått självförsörjning. 16 bygemenskaper i Ghana har hittills nått detta mål och totalt 53 st i Afrika.

Programområden

 Med Rotaryhälsningar

Thomas Sundberg, Örgryte RK                   Hans Johansson, Majorna Frölunda RK